Regulamin

obowiązuje od dnia 27.06.2024 r

 

Serwis www.sklep.jaro-max.com dalej jako Sklep, prowadzony jest przez

JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33, 46-030 Murów jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000719226 posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wolności 33 46-030 Murów NIP 9910517408, REGON 369510235, biuro@jaro-max.com  tel.: 77 427 02 75 dalej oznaczona jako „Spółka”.

 

Słowniczek

„biuro obsługi Klienta” – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.sklep.jaro-max.com;

„Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów;

„Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego); koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów obejmowanych zamówieniem, przeznaczonych do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia: liczby produktów, sposobu i adresu dostawy, danych do faktury, faktury elektronicznej, formy płatności;

„podmiot realizujący płatność” – podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą; produkt – przedmiot znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty zamówieniem Klienta;

„Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, która skorzystał z usługi internetowego Sklepu w celu poszukiwania informacji, poprzez żądanie od Sklepu informacji albo zetknięcie się z informacjami, których hostem jest Sklep internetowy, i rozpowszechnianymi i udostępnianymi za pośrednictwem jego interfejsu internetowego;

„moderowanie treści” –  oznacza działania, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z Regulaminu, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy;

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, dostarczania Kupującym produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. W celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło składające się z ośmiu znaków oraz numer telefonu (dobrowolnie), a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Sklepu. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.
 2. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.
 3. W celu wyrejestrowania ze Sklepu należy po zalogowaniu się na konto Klienta postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w zakładce „Moje konto”, „Wyrejestrowanie” albo wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@jaro-max.com z adresu podanego przez Klienta w zakładce „Moje konto” z prośbą o wyrejestrowanie za pośrednictwem biura obsługi Klienta.
 4. Rejestracja w Sklepie wymaga zapoznania się z regulaminem, co w procesie rejestracji Klient potwierdza, zaznaczając okienko „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zgadzam się z jego postanowieniami”.
 5. Logowanie do Sklepu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji do Sklepu oraz hasła, o którym mowa w pkt 1. Dane podane przy rejestracji oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Twoje konto”, „Twoje dane”.
 6. Klient proszony jest o zachowanie w tajemnicy loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego konta w Sklepie oraz podanych danych adresowych umożliwiających dostawę zamówienia do Klienta.

 

§ 3 Warunki realizacji zamówienia

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny produktów na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 5. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 6. Klient może składać zamówienia na produkty przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 7. W celu złożenia zamówienia na produkty Klient powinien:
  • zalogować się na konto Klienta w Sklepie;
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  • wybrać sposób dostawy i płatności przedmiotu zamówienia;
  • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Spółka może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;
  • wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT; Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta;
  • potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;
  • opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostanie w ciągu siedmiu dni potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Spółkę.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 8.
 11. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Spółką dotycząca zakupu produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży produktu przez Spółkę jest miejsce dostawy pod adresem wskazanym przez Konsumenta.
 12. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Spółkę pełnej płatności lub, w przypadku płatności realizowanej przez podmiot realizujący płatności, po potwierdzeniu przez ten podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
 13. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w ciągu siedmiu dni. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

§ 4 Sposoby płatności

 1. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem zamówionego produktu).
 2. Zapłaty można dokonać kartą płatniczą albo w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Spółkę, za pośrednictwem podmiotu realizującego płatności. Lista dostępnych form płatności jest dostępna na stronie www.sklep.jaro-max.com

 

§ 5 Dostawa zamówień

 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi jedynie na terenie Polski, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, w zależności od wyboru Klienta, kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia.
 3. Na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt zamieszczana jest informacja o liczbie dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki zawierającej dany produkt.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest kilka produktów o różnych terminach dostawy, nadanie przesyłki nastąpi w czasie określonym dla produktu z najdłuższym terminem dostawy. Czas dostawy zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 5. Informacja, o której mowa w pkt 3 i 4, określa maksymalny czas dostarczenia zamówienia liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przesłania przedmiotu zamówienia do Klienta, wedle Jego wyboru, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku braku informacji o terminie nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia, zamówienie realizowane jest w terminie 14 dni roboczych.

 

§ 6 Zasady reklamacji

 1. Spółka jest zobowiązana do dostarczenia Klientom produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego produktu z umową.
 3. Spółka odpowiada wobec Konsumenta w oparciu o przepisy dotyczące odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Konsument powinien dostarczyć Spółce reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji.
 5. Opis reklamacji z tytułu rękojmi powinien zawierać dane Konsumenta składającego reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe) oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania. Konsument może skorzystać z wzoru opisu reklamacji, który znajduje się w zakładce „Reklamacja” i może zostać pobrany i wydrukowany.
 6. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym Konsument może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 7. Reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt i opis reklamacji na formularzu albo w innej formie pisemnej) Konsument powinien odesłać na adres JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33, 46-030 Murów.
 8. Konsument może także przesłać opis reklamacji pocztą elektroniczną na adres biuro@jaro-max.com, a reklamowany produkt przesłać do Spółki na adres JAROMAX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33, 46-030 Murów.
 9. Spółka w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta, wysyłając e-mail na podany w Sklepie adres Konsumenta.
 10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Produkty powinny być zwrócone przez Konsumenta w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. W obrocie między przedsiębiorcami, to znaczy w przypadku sprzedaży produktu Klientowi niebędącemu Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

§ 7 Zasady gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 2. Warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 3. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 4. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu rękojmi, zgodnie z § 6 regulaminu.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia, to znaczy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
 3. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Spółkę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e-mailem, faksem, pocztą) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 1.
 4. Klient może wypełnić wzór odstąpienia od umowy dostępny on-line w zakładce „Odstąpienie od umowy” albo pobrać go i wydrukować oraz przesłać faksem albo pocztą albo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Bezpośrednio po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy biuro obsługi Klienta prześle Klientowi na podany w zakładce „Twoje konto” adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz etykietę adresową, którą może On wydrukować, nakleić na paczkę z produktem i odesłać zwracany produkt na adres Spółki za pośrednictwem poczty, na koszt Spółki. W innym przypadku koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 6. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem.
 7. Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 9. Spółka zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 9 regulaminu.
 10. Postanowienia § 8 regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 9 Zwrot należności Klientom

 1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. zwrotu produktu z zamówienia na skutek wykonania przez Klienta prawa odstąpienia od umowy – Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu;
  3. odstąpienia od umowy przez Spółkę w sytuacjach określonych w regulaminie i z mocy prawa.
 2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta), przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Spółki, albo inny, podany przez Klienta, wedle Jego wyboru.

 

§ 10 Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Spółka JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33, 46-030 Murów wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000719226 posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: JAROMAX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33, 46-030 Murów NIP 9910517408, REGON 369510235 nr tel. 774270275, adres poczty elektronicznej biuro@jaro-max.com
 2. Spółka przetwarza dane osobowe podane przez Klienta między innymi w celu rejestracji konta w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów, wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego, prowadzenia korespondencji z Klientem w celu na przykład udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 3. Klient ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, uzyskania dostępu oraz sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki; żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji swoich praw Klient może zgłosić się do biura obsługi Klienta lub dokonać zmiany po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 4. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sklepu Spółka korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.
 6. Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: biuro@jaro-max.com
 7. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem.
 8. Komunikacja jest prowadzona w języku polskim.
 9. Administrator nie ma obowiązku wyznaczenia przedstawiciela.
 10. „Nielegalne treści” oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, które nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej /dalej zwana Unią/ lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego Unii, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa, które naruszają prawo autorskie, które naruszają cudze dobra osobiste, stanowią udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody osób, cyberstalking, sprzedaż produktów niespełniających wymogów lub podrobionych, sprzedaż towarów lub świadczenie usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim, nielegalne oferowanie usług zakwaterowania lub nielegalna sprzedaż żywych zwierząt używanie wulgaryzmów,
 11. Użytkownik nie może zamieszczać Niedozwolonych Treści Użytkownika takich jak:
  1. które są niezgodne z tematyką oferty handlowej Spółki JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. k. — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach oferty handlowej Spółki JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. k.,;
  2. powielają treści, które pojawiały się wcześniej. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
  3. dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu– sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail biuro@jaro-max.com;
  4. zawierają linki;
  5. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółki JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. k., np. promowaniu konkurencyjnych sklepów internetowych;
  6. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek. Wyjątek stanowią posty cykliczne zamieszczane przez Administratora, które będą służyć działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym dla Użytkowników;
  7. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
  8. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
  9. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  10. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
  11. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
  12. zawierają treści o charakterze szowinistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
  13. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
  14. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  15. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  16. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
  17. obrażają uczucia religijne;
  18. mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników
  19. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.
 12. Użytkownicy nie mogą publikować własnych treści jak:
 13. komentarz pod artykułem,
 14. opinia o produkcie,
 15. informacje o prowadzonej działalności.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo moderacji treści w zakresie komentarzy, opinii w sklepie internetowym takich jak:
 17. odmowa publikacji treści;
 18. usunięcie treści;
 19. uniemożliwienie dostępu do treści;
 20. depozycjonowanie treści;
 21. zawieszenie, zakończenie płatności pieniężnych;
 22. zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części;
 23. zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.
 24. Wobec użytkownika komentującego decyzje dotyczące treści nie są podejmowane automatycznie.
 25. W razie przesłania nielegalnych lub niedozwolonych treści Administrator może zablokować publikację informując użytkownika wraz z podaniem ścieżki odwoławczej.
 26. Administrator umożliwia dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi zgłoszenie obecności w ich usłudze informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne lub niedozwolone treści wyłącznie drogą elektroniczną.
 27. Zgłoszenie następuje na adres: biuro@jaro-max.com poprzez wypełnienie formularza pozwalający przesłać zgłoszenie.
 28. W zgłoszeniu należy wskazać:
  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne lub niedozwolone treści;
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych lub niedozwolonych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi;
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 29. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 30. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy nie dłużej niż do 14 dni, niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 31. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki przekazując informacje o możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 32. Decyzja Administratora może polegać na pozostawieniu treści w Serwisie albo:
 33. usunięcie treści,
 34. uniemożliwienie dostępu do treści,
 35. depozycjonowanie treści,
 36. ograniczenie lub wyłączenie monetyzacji treści,
 37. zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika,
 38. zawieszenie lub zamknięcie konta użytkownika.
 39. Decyzja zawiera uzasadnienie, które zawiera co najmniej następujące informacje:
 • Rozstrzygnięcie i wskazanie, gdy decyzja obejmuje
 1. usunięcie treści,
 2. uniemożliwienie dostępu do treści,
 3. depozycjonowanie treści,
 4. ograniczenie lub wyłączenie monetyzacji treści,
 5. zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika,
 6. zawieszenie lub zamknięcie konta użytkownika.
 7. zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
 • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
 • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści;
 • jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z usług dostawcy usługi hostingu, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;
 • informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji.
 1. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia.
 2. Odwołanie powinno być wniesione następuje na adres: biuro@jaro-max.com zawierać wyczerpujące uzasadnienie ze wskazaniem:
  1. Danych identyfikujących decyzję jak data i przedmiot decyzji, zakresu zaskarżenia rozstrzygnięcia z jakim się nie zgadza, uzasadnienie podstawy faktycznej oraz jeśli to możliwe podstawy prawnej odwołania, wskazanie, jakie fakty uznaje za sporne, niewyjaśnione, z jakimi się nie zgadza, przytoczenia i wskazania dowodów wg, których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne lub niedozwolone treści;
  2. inne dane jeśli są odmienne od danych wskazanych w pkt. 18 Regulaminu.
 3. Jeżeli odwołanie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 4. W postępowaniu odwoławczym odpowiednie zastosowanie mają zasady dotyczące zgłoszeń niedozwolonych treści oraz decyzji.
 5. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.
 6. Administrator ma prawo dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy i podejmowania decyzji mających na celu wykrycie, identyfikację i usunięcie nielegalnych lub niedozwolonych treści lub uniemożliwienie do nich dostępu jak:
 7. usunięcie treści w wyniku kontroli własnej,
 8. usunięcie treści w wyniku zgłoszenia jej do weryfikacji,
 9. uznanie zgłoszenia treści za niezasadne,
 10. blokada konta użytkownika z powodu zakazanych działań.
 11. Od każdej decyzji Administratora użytkownik ma możliwość odwołania się na zasadach wskazanych w pkt. 24 do 28 Regulaminu .
 12. Administrator na wniosek właściwego organu współpracuje z organami państwowymi w związku ze swoją działalnością.
 13. Współpraca może polegać na:
 14. podjęciu działań w wyniku nakazu otrzymanego przez odpowiedni organ,
 15. udzieleniu informacji dotyczących użytkowników,
 16. zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 17. w wypadku powzięcia informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, bezzwłocznym poinformowaniu o swoim podejrzeniu organów ścigania lub organów sądowych zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazaniu wszystkich dostępnych informacji na ten temat.

 

§ 11 Newsletter

 1. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie biuletynu informacyjnego („newsletter”) poprzez zaznaczenie opcji „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” w formularzu rejestracyjnym lub po zarejestrowaniu, w zakładce „Twoje konto”, „Newsletter”.
 2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 1, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację z linkiem aktywacyjnym subskrypcji newslettera.
 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z newslettera w zakładce „Twoje konto”, „Newsletter” lub za pośrednictwem biura obsługi Klienta.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Spółką zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  • zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);
  • zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej pod adresem e-mail biuro@jaro-max.com
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 6. Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:
  • konieczność dostosowania postanowień regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Sklep;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep;
  • wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu;
  • zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży przez Sklep;
  • poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;
  • zmiana danych Sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w regulaminie;
  • potrzeba usunięcia z treści regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.
 8. Zmieniony regulamin zostaje udostępniony na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.
 9. O zmianie regulaminu Spółka poinformuje poprzez komunikat na stronie Sklepu oraz przesyłając powiadomienia Klientom na adres e-mail podany w ich kontach (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 10. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu wynosi co najmniej siedem dni od daty przesłania Klientowi powiadomienia o zmianie regulaminu.
 11. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą regulaminu.

 

Załączniki:

 • formularz odstąpienia od umowy
 • formularz reklamacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33, 46-030 Murów

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………..……………………………
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………….…………………………
 • Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Data ………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

Załącznik 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Dostawca towaru/usługi* JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33, 46-030 Murów

 

Nr faktury/rachunku*

 

Nr zamówienia

 

Nr listu przewozowego/dowód dostawy*

 

Powód reklamacji towaru/usługi*:

ilość otrzymanego towaru/jakość otrzymanego towaru/uszkodzenie otrzymanego towaru/cechy i parametry otrzymanego towaru/dostawa po terminie/cena otrzymanego towaru/rabat/utrata właściwości otrzymanego towaru objętych gwarancją/inne.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*

Pozycje według złożonego zamówienia
L.p. Nazwa towaru/usługi Kod Ilość Cena Wartość Uwagi
1
2
3
Pozycje faktury VAT/rachunku/listu przewozowego/dowodu dostawy* otrzymana od dostawcy
L.p. Nazwa towaru/usługi Kod Ilość Cena Wartość Uwagi
1
2
3
opis sytuacji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. opis uszkodzenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data i miejsce rozpatrzenia reklamacji …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Komisja w składzie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rozstrzygnięcie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podpisy Komisji ds. rozpatrzenia reklamacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data sporządzenia: ………………………………..                  ……………………………………………………………..

podpis wystawcy reklamacji

…………………………………………………………………………

data i podpis przyjmującego reklamację

___________

*niepotrzebne skreślić